Zveza geodetov Slovenije in Primorsko geodetsko društvo

najavljata termin spletne izvedbe strokovnega posveta

49. Geodetski dan
z delovnim naslovom
Izzivi digitalne preobrazbe katastra,
ki bo 16. septembra 2021 v Gledališču Koper, Verdijeva ulica 3, 6000 Koper.


Prostor potrebuje strokovno in trajnostno upravljanje, pri čemer je izrednega pomena kakovosten večnamenski
kataster. Kataster, trdno vpet v sodoben državni koordinatni sistem, je večnamensko digitalno jedro vira
informacij prostorske podatkovne infrastrukture, ki omogoča vsem drugim deležnikom nadgrajevanje z lastnimi
podatki o naravnem in grajenem prostoru. Edinstvena lastnost katastra je povezava lege, oblike in lastnosti parcel
in stavb s podatki o lastništvu. Te lastnosti nima in je ne more nadomestiti nobena druga evidenca. Pri tem ima
pomembno vlogo geodetska stroka, ki skrbi za kakovost katastra in zagotavlja temelje za informacijsko podporo
upravljanju prostora. Izrednega pomena je trdno družbeno razumevanje vloge katastra in vsestranska podpora
vseh deležnikov. Geodetska stroka pa mora spremljati družbene izzive pri upravljanju prostora ter se aktivno
odzivati z rešitvami in izboljšavami.
V zadnjih letih smo v Sloveniji priča pomembnim procesom, ki vplivajo na kataster nepremičnin. Med temi velja
omeniti nov sistem množičnega vrednotenja nepremičnin z neuspešnim poskusom modernizacije obdavčitve
nepremičnin. Sprejeta je bila nova zakonodaja na področjih urejanja prostora in graditve objektov. Vzpostavljene
so bile nove evidence s podatki o dejanski rabi zemljišč. Program projektov eProstor prinaša nove informacijske
rešitve – ne le v katastru, ampak tudi na področju prostorskega načrtovanja in gradnje. Pred vrati je nov zakon o
katastru nepremičnin. Na evropski ravni je Evropska komisija pripravila strategijo za digitalno preobrazbo in
vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU, ki je vodilo za naslednjo finančno perspektivo Evropske unije.
Vse te novosti prinašajo geodetski stroki številne znanstvene, strokovne, tehnološke in družbene izzive. Od
uspešnega soočenja z njimi je odvisna uspešnost geodetske stroke v prihodnosti. Ti izzivi so tema letošnjega
Geodetskega dneva! Obravnavali jih bomo tako, da bomo preobrazbo katastra in razloge zanjo osvetlili z
različnih perspektiv – domače in tuje, geodetske in drugih strok ter različnih vej geodetske službe. Več
informacij najdete na spletni strani ZGS https://www.zveza-geodetov.si/.


Vljudno vabljeni k sodelovanju in udeležbi!

dr. Joc Triglav – Predsednik programskega odbora

mag. Gregor Klemenčič – Predsednik Zveze geodetov slovenije odbora

Aleš Novak, dipl. inž. geod – Predsednik organizacijskega odbora